Referat årsmöte Blekinge Båtförbund 2021

2021-11-29
Blekinge Båtförbunds hölls årsmöte 25 november

Dagordning Blekinge Båtförbunds årsmöte

Tid 25-nov-2021
Klockan 19.00
Plats Bräkne Hoby Folkhögskola
Anmäl närvaro senast den 18 november för att vi skall
få en uppfattning om förtäringen.
Dagordning enligt våra stadgar.
Beslutande del av årsmötet
8.6.1 Upprop
8.6.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
8.6.3 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
8.6.4 Val av två rösträknare och tillika justeringsmän att jämte mötesordförande
justera mötets protokoll
8.6.5 Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
8.6.6 Behandling av revisorernas berättelse
8.6.7 Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
8.6.8 Fastställande av budget och avgifter
8.6.9 Val av förbundsstyrelse enl § 11
8.6.10 Val av revisorer enl § 12
8.6.11 Val av valberedning enl § 13
8.6.12 Val av ev. övriga funktionärer i den mån sådana föreslagits av den avgående
styrelsen eller av valberedningen, t.ex. kommittéer
8.6.13 Behandling av inkomna motioner,uteslutning och av förbundstyrelsen
framlagda förslag
8.6.14 Avslut
Öppen och informerande del av årsmötet
8.5.1 Möjlighet för klubbarna att lyfta förslag och framställningar vilka inte varit forum
för motion.
8.5.2 Även en informerande del med frågor av aktuellt och allmänt intresse
Avslut
Vecka 44 skickas följande:
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Protokoll från årsmötet hittar du här!

Verksamhetsberättelse Blekinge Båtförbund 2021